LaLaport higashikyo*zeyoshiyaku 440 ka**tenkamaenarimato, *futasaimatokobutsuchushin, funitako*iki, *gairyojinaofukukazari, room 內 * 潢, kichisagabutsushu*shohin**ten, kakushufukakumatosan*oyobibishoku*joto. Hall 內 multi-unit activity space to install, 每 koshumatsuto** 辦 *futasaimatokatsudo, zenkajintono*kyo**. Among 每 jizohoto*yushimmato*gen, atenyookimiichiko "jochin", it is **mugenichi*ten.

uyamaiseichui

  • sei*zaihon*hodokoshi 內 hakuteri*kage.
  • This 內 full-scale taboo 菸 to install. kyu 菸 seishikyu 菸 *.
  • sei*zaisan*oyobiyubiteijoshogaiinshoku.

*In addition, matokanimopejijo*yukisaimato 內 yo to install (Fujimi, Ebina, Tachikawa).

↑PAGE TOP