MENU

LaLaport KASHIWANOHA

*akiyohara*** TSUKUBA EXPRESS about 30 minutes bell, sokuno*tatsuizai "kashiwayokoen*" *zemmatohonshojo.
honshojo*shuryo "UNIQLO" tokyu閒jinaohinhai, dishes, taigyo**shogyo*tokakushikinichihombishokumatosan*toto ioyobikahin 嚐 day-type eiyo*shohin***mokumato "we flatter 卡 *hon*" "Nojima" of han*kaden 產 article, attractive store, *kimoshojisei*matokobutsuchushin, zaikokai*yu*ritsujikyojukobutsuoyobiyosammato*shu of tatatsu 180 ken.